Türk Dişhekimliği Dergisi Yayın Kuralları

Türk Dişhekimliği E-Dergisi  diş hekimliği alanında hazırlanmış, araştırma, vaka takdimi, tercüme ve derlemeler yayınlar. Dergide yayınlanan makale ve araştırmalardaki fikirler ve sonuçları yazarlara aittir.

GENEL KURALLAR

 1. Yayınlanmak üzere hazırlanan yazılar, başvuru yazısı ile birlikte elden veya dergi adresine e-posta ile gönderilir. İnternet üzerinden gönderilecek dosyanın “we-transfer” ya da başka bir transfer programı ile [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Başvuru yazısı, çalışmaya katılanların açık ad ve soyadları, akademik unvanları ve bağlı bulundukları kurumun adını içermeli; gerekli yazışmalar için adres, telefon ve e-posta adresi bildirilmelidir. Başvuru yazısında, bütün yazarların imzası bulunmalıdır. Yazarların (en azından makaleyi gönderen yazarın) ORCID numaraları bulunmalıdır. ORCID numarası orcid.org sitesinden alınabilir. 
 3. Yayınlanması istenen yazının, daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir. Dergide maksimum benzerlik oranı, %25 olarak kabul edilir.
 4. Yayınlanacak yazılar, Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından uygun görülmelidir. Makaleler en az 2 hakem tarafından değerlendirilir, hakemlerin görüşlerinin farklı olması durumunda 3. hakemin görüşüne göre karar verilir. Yazının, yayın için, değerlendirilmesinin sonucunu bildiren bir belge, yazışma adresine gönderilir.

DİL VE ŞEKİL

 1. Yazılar, Türk Dil Kurumu’nun yayını olan Türkçe Sözlük ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olmalıdır.
 2. Metinler için Microsoft Word programı kullanılmalı ve 12 punto, Times New Roman fontu seçilmeli, 1.5 satır aralığı ile yazılmalı ve her paragrafta, paragraf girintisi yapılmalıdır.
 3. Başlık için ayrı bir kapak sayfası gerekmektedir. Bu sayfa, Türkçe ve İngilizce konu başlığını, çalışmaya katılan araştırmacıların ad ve soyadlarını, çalışmanın yürütüldüğü kurumun adını içermelidir. Başlıklar, en fazla 8-10 kelime belirlenmelidir, daha kısa belirlenebilir.
 4. Özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) ayrı bir sayfada olmalıdır. Özet, en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. 
 5. Yazının metni, açık bir ifade ile yazılmış olmalı, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, gerekirse sonuç ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 6. Yazıların özelliğine göre, araştırmalar için metin bölümleri 8, derlemeler için 6, vaka takdimleri için 3 sayfayı aşmamalıdır. 
 7. Derleme yazılar, yeni yöntemleri ve uygulamaları değerlendiren veya halen incelenmekte olan konuları içermeli ve yorum getirmelidir.
 8. Gereç ve yöntem, yeterli açıklıkta ve gerektiğinde tekrar edilebilecek kadar ayrıntılı yazılmış olmalı, uygulanması sırasında kullanılan maddelerin açık adı ve üretici firmanın adı, dipnotta belirtilmelidir.
 9. Yazı bir vaka takdimi ise, yazının yayınlanabilmesi için, vakanın seyrek oluşu, benzerlerine göre atipik ve alışılmışın dışında olması veya uzun süreli olgu takibi gibi özelliklerden birine sahip olması gerekmektedir. 

KAYNAK YAZIMI

 1. Kaynaklar, makalede yer alış sırasına göre numaralandırılıp, parantez içerisinde gösterilmelidir. Dergimizde, Vancouver kaynak yazım sistemi kullanılmaktadır. Kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması ve metin içinde kullanılanların da kaynaklar listesinde bulunması gerekmektedir. Birbirini izleyen numaralara sahip kaynaklar, peş peşe kullanılıyorsa, ilk kaynak ile son kaynak arasına “-“ işareti konur.

Örnekler:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemik bir hastalık olarak ilan edilmitir (5).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemik bir hastalık olarak ilan edilmiştir (5, 8-11, 13).

 1. Türk Dişhekimliği E-Dergisi ’nin kaynak için kısaltılmış adı “Türk Dişhek. Der.”dir. Yabancı dergi isimleri, Index Mdicus’a uygun olarak yazılmalıdır. Kaynak yazımına örnekler:
 • Dergi için: Halsband ER, Hirsberg YA, Berg LI: Ketamine hydrochloride in outpatient oral surgery. J Oral Surg 1971, 29:472-6.
 • Kitap içinde değişik yazarlar tarafından yazılmış yazılar için: Hodge HC, Smith FA: Biological properties of inorganik fluorides. In: Simons JH, ed: Fluorine chemistry. New York: Academic Press, 1965:135.
 • Kitaptan alınan yazı için: Costich ER, White RP: Fundamentals of oral surgery. Philadelphia: WB Saunders, 1971: 201-20. 

İMLÂ KURALLARI

 1. Dergiye gönderilecek yazılarda terminoloji yönünden şu noktalara dikkat edilmelidir: Tıp ve diş hekimliğinde Türkçesi yerleşmiş olanlar okunduğu gibi, diğerleri özgün şekilde yazılmalı ve birimlerin kısaltmaları Index Medicus’a uygun olmalıdır. Metin içinde kısaltılarak kullanılmak istenen terimler, metin içinde, ilk kullanıldıkları yerde kısaltılmış şekli ile birlikte açık olarak yazılmalıdır.
 2. Yanında birim gösterilmeyen 10’dan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara yapılacak ilaveler kesme işareti ile ayrılmalıdır. (Üç hasta, hastaların 28’i, 1 ml, 5 g... gibi)

TABLO, ŞEKİL, FOTOĞRAF

 1. Her tablo için ayrı bir sayfa düzenlenmeli, tablolara sıra numarası verilmeli, sıra numarasından sonra nokta (.) kullanılmalı, tabloyu kısaca açıklayan başlık, tablo üzerinde ve gerekirse açıklamalar tablo altında dipnot olarak yazılmalıdır.
 2. Resim ve şekiller JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte kaydedilmeli ve online olarak gönderilmelidir. Resim ve şekiller metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, metin içerisinde yerleri belirtilmelidir. Görsel dosyasında, Resim 1, Şekil 1, Tablo 1 gibi sıralı olarak isimlendirilmeli ve kısa alt yazıları, makalenin sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

ETİK SORUMLULUK

 1. Etik kurallara uyumaması halinde doğacak sorumluluk, makale yazarlarına aittir. Hastalardan Onam Formu alındığı bildirilmeli, hastanın kimliğini belirtecek bilgilere yer verilmemeli, fotoğraflar gözler bantlı olarak ulaştırılmalıdır. Etik kurul onayı gerektiren araştırma makalelerinde etik kurul onayı alınmalı ve bu durum makalede bildirilmelidir.

YAYIN HAKLARI 

 1. Makale yazarları, makalelerinin başka bir yerde yayınlanmadığını veya değerlendirme sürecinde olmadıklarını, imzalı bir metinle bildirmelidir. Yayına kabul edilen makalelerin yayın hakları, Türk Dişhekimliği Dergisi’ne devir edilmiş olur. Yazarlar bunu kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmelidir. 

ÇIKAR ÇATIŞMASI KURALLARI

 1. Makalede çıkar çatışması olmadığı yazarlar tarafından bildirilmelidir. Çıkar çatışması  olması durumunda, yayın kuruluna danışılır.

HATIRLATMA

 • İngilizce konu başlığı konulmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce özet, en az 100, en çok 150 kelime olmalı, anahtar kelimeler unutulmamalıdır.
 • Makale başlıkları, mümkün olduğunca kısa olarak belirlenmelidir, en fazla 8-10 kelime kullanılabilir.
 • Metin bölümü araştırmalarda 8, derlemelerde 6, vaka takdimlerinde 3 sayfayı aşmamalıdır.
 • Dijital gönderim için fotoğrafların yüksek çözünürlüklü olması, dosya boyutunun her bir fotoğraf için en az 2MB olması ve fotoğrafların “Resim 1, Resim 2” şeklinde isimlendirilerek kayıt edilmesi gerekmektedir.
 • Teslim edilen her yazı için, bütün yazarlarca imzalanmış bir başvuru yazısı düzenlenmelidir.
 • Dergimize yazı teslim eden yazarlar, kuralları kabul etmiş sayılır.
 • Sorumlu yazarın, adres, telefon ve e-posta adresi bilgileri makalede bildirilmelidir.